OrderOn (hierna: “Verkoper”) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17088581 en is gevestigd op Korenmolen 2, (5281 PB) te Boxtel.

Artikel 1 – Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle (elektronische) aanbiedingen, offertes die Verkoper aanbiedt, op elke overeenkomst die Verkoper sluit en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien.

2. Onder Verkoper wordt tevens verstaan alle bij deze besloten vennootschap (in dienst zijnde en voormalig) werknemers en bestuurders, welke hierbij tevens het recht hebben om zich te beroepen op deze algemene voorwaarden

3. Onder “Koper” wordt verstaan bedrijven die gebruik maken van de Website door diensten af te nemen en/of producten te kopen.

4. Onder “Website” wordt verstaan de website www.OrderOn.com waarop Verkoper haar diensten en producten aanbiedt

5. De toepasselijkheid van eventuele (inkoop)voorwaarden van een Koper wordt door Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen.

6. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Verkoper zijn overeengekomen.

Artikel 2 – Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en binden haar niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door Koper. Verkoper heeft het recht zijn aanbod te herroepen tot vijf werkdagen nadat de aanvaarding hem heeft bereikt.

2. Aan de (elektronische) aanbiedingen en informatie op de Website kunnen geen rechten worden ontleend. Koper kan hieraan geen verplichtingen van Verkoper ontlenen.

3. De Verkoper heeft het recht opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren indien naar zijn redelijk oordeel de financiële toestand van koper daartoe aanleiding geeft, vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

4. Als Koper aan Verkoper informatie verstrekt, mag Verkoper uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

5. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief omzetbelasting en andere heffingen of belastingen van overheidswege. De prijzen zijn verder exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, opslag- en transportkosten alsmede kosten voor laden, lossen en medewerking verlenen aan douaneformaliteiten.

Artikel 3 – Geheimhouding

1. Alle door of uit naam van Verkoper aan Koper verstrekte informatie (zoals aanbiedingen, knowhow, etc.) van welke aard en in welke vorm dan ook, zijn vertrouwelijk en zullen niet door Koper worden gebruikt voor enig ander doel dan ter uitvoering van de overeenkomst.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde informatie zal door Koper niet openbaar worden gemaakt of worden vermenigvuldigd.

Artikel 4 – Adviezen en verstrekte informatie

1. Koper kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van Verkoper die niet direct betrekking hebben op de opdracht.

2. Als Koper aan Verkoper informatie verstrekt, mag Koper bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.

3. Koper vrijwaart Verkoper voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Koper verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, merken, monsters, modellen en dergelijke. Koper zal alle door Verkoper te lijden schade, waaronder volledig gemaakte kosten voor verweer tegen deze aanspraken, vergoeden.

Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode

1. Een opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is indicatief

2. De levertijd of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële, financiële (zie artikel 2.3) en technische details afdoende bekend is bij Verkoper, alle informatie, waaronder definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van Verkoper, de overeengekomen betaling is ontvangen en aan de overige voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

3. Als er sprake is van:

Behoudens tegenbewijs door Koper wordt de duur van de verlenging van de levertijd of uitvoeringsperiode vermoed nodig te zijn en het gevolg te zijn van een situatie als hiervoor onder a tot en met c bedoeld.

4. Koper is gehouden alle kosten die Verkoper maakt of schade die Verkoper lijdt als gevolg van een vertraging in de levertijd of uitvoeringsperiode, zoals vermeld in lid 3 van dit artikel, te voldoen.

5. Overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft Koper in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding. Koper vrijwaart Verkoper voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode.

6. De emballage is niet in de prijs begrepen. Verkoper behoudt zich het recht voor de kosten van speciale verpakkingen of verpakkingen op voorschrift van koper voor rekening van Koper te brengen. Emballage wordt niet teruggenomen.

Artikel 6: Levering en risico-overgang

1. Levering vindt plaats op het moment dat Verkoper het product op zijn bedrijfslocatie ter beschikking stelt aan Koper en aan Koper heeft meegedeeld dat de overeengekomen prestatie aan hem ter beschikking staat. Koper draagt vanaf dat moment onder meer het risico van het product voor opslag, laden, transport en lossen.

2. Koper en Verkoper kunnen overeenkomen dat Verkoper voor het transport zorgt. Het risico van onder meer opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op Koper

Artikel 7: Prijswijziging

1. Verkoper mag een stijging van kostprijsbepalende factoren, die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst (ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden), aan Koper doorberekenen. Koper is gehouden de prijsstijging op eerste verzoek van Verkoper te voldoen.

Artikel 8: Overmacht

1. Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan Verkoper niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.

2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door Verkopers ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere partijen waarvan Koper afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, pandemie/epidemie, natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

3. Verkoper heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen jegens Koper na te komen. Als de overmachtssituatie is vervallen, komt Verkoper zijn verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat.

4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie meer dan zes maanden heeft geduurd, is Verkoper bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Koper is in die gevallen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar alleen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door Verkoper.

5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Meerwerk

1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk als:

2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Koper is gehouden de prijs van het meerwerk op eerste verzoek van Verkoper te voldoen.

Artikel 10: Oplevering van het product

1. De Koper zal het product keuren binnen uiterlijk 14 dagen na de levering. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is de aansprakelijkheid beperkt tot zijn contractuele verplichtingen zoals opgenomen in artikel 12 (Garantie) van deze voorwaarden.

2. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld zijdens Verkoper, is alle indirecte schade (daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade aan gegevensbestanden en schade door bedrijfsstagnatie) en alle schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. Tevens is alle aansprakelijkheid uitgesloten welke het gevolg zijn van omissies of onduidelijkheden in de door Verkoper aangedragen tekeningen.

3. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld zijdens Verkoper, is de aansprakelijkheid voor directe schade in alle gevallen beperkt tot het laagste van: (i) maximaal het bedrag dat in het betreffende geval onder de door de verkoper gesloten verzekering wordt uitbetaald; en (ii) maximaal 15% van de totale opdrachtsom (exclusief btw). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is deze verplichting beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering.

4. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die koper lijdt als gevolg van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden. Koper vrijwaart Verkoper voor elke aanspraak (van derden) met betrekking tot een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

5. Koper vrijwaart Verkoper voor alle aanspraken van derden wegens (product)aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door Koper aan een derde is geleverd en waarvan de door Verkoper geleverde producten of materialen onderdeel uit maken. Koper is gehouden alle voor Verkoper in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

Artikel 12: Garantie

1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de verkoper in voor de deugdelijkheid van het door Verkoper geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal. Vorenstaande geldt slechts voor zover het betreft bij aflevering niet-waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan de wederpartij bewijst dat zij binnen 3 maanden na de levering zijn opgetreden. Slechts die gebreken vallen onder de garantie die uitsluitend of overwegend het directe gevolg zijn van een productiefout dan wel van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal.

2. Verkoper is niet verantwoordelijk voor het design, de toepassing of voor het naar behoren functioneren van de uitgevoerde prestatie.

3. Koper kan enkel een beroep op bepaalde kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen doen indien partijen dit vooraf schriftelijk zijn overeengekomen

4. Na levering dient de Koper het geleverde product onmiddellijk te controleren op eventuele afwijkingen en/of gebreken. Koper kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen 14 dagen na levering, schriftelijk bij Verkoper heeft geklaagd. Na het verstrijken van deze termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door koper aanvaard.

5. Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur of afwerking leveren geen grond op waarop Verkoper aansprakelijk is.

6. Koper dient de gebrekkige zaken ter beschikking van Verkoper te houden en Verkoper in de gelegenheid te stellen deze zaken te onderzoeken. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van Koper ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort.

7. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is uitgevoerd en Koper tijdig heeft geklaagd conform lid 4 van dit artikel, zal Verkoper binnen redelijke termijn de keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of Koper crediteert voor een evenredig deel van de opdrachtsom

8. Kiest Verkoper voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, dan bepaalt de Verkoper zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Koper moet Verkoper in alle gevallen hiertoe de gelegenheid bieden. Bestond de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door Koper aangeleverd materiaal, dan dient Koper voor eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren.

9. Onderdelen of materialen die door Verkoper worden hersteld of vervangen, moeten door Koper aan Verkoper worden toegezonden.

10. Voor rekening van Koper komen:

11. Verkoper is pas gehouden uitvoering te geven aan de garantie als Koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

12. Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van:

Geen garantie wordt gegeven indien/op:

13. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van Koper op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.

Artikel 13: Klacht factuur

1. Koper moet klachten over de factuur, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij Verkoper hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet Koper uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.

Artikel 14: Niet afgenomen zaken

1. Koper is verplicht na afloop van de levertijd of uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp is of zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats feitelijk af te nemen.

2. Koper dient kosteloos alle medewerking te verlenen om Verkoper tot aflevering in staat te stellen.

3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van Koper opgeslagen.

4. Bij overtreding van het bepaalde uit lid 1 of 2 van dit artikel is Koper, nadat Verkoper hem in gebreke heeft gesteld, aan Verkoper per overtreding een boete verschuldigd van € 250,– per dag met een maximum van € 25.000,–. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 15: Betaling

1. Betaling wordt gedaan op een door Verkoper aan te wijzen rekening.

2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen 30 dagen na factuurdatum.

3. Als Koper zijn betalingsverplichting niet nakomt, is hij verplicht om, in plaats van betaling van de overeengekomen geldsom, te voldoen aan een verzoek van Verkoper om inbetalinggeving.

4. Het recht van Koper om zijn vorderingen op Verkoper te verrekenen of om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van surseance van betaling of faillissement van Verkoper of de wettelijke schuldsanering op Verkoper van toepassing is.

5. Ongeacht of Verkoper de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat Koper uit hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:

6. Koper is in geval van vertraging in de voldoening van een geldsom rente over die geldsom aan Verkoper verschuldigd met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als uiterste dag van betaling tot en met de dag waarop Koper de geldsom heeft voldaan. Als partijen geen uiterste dag van betaling zijn overeengekomen is de rente ver-schuldigd vanaf 30 dagen na opeisbaarheid. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

7. Verkoper is bevoegd zijn schulden aan Koper te verrekenen met vorderingen van aan Verkoper gelieerde ondernemingen op Koper. Daarnaast is Verkoper bevoegd zijn vorderingen op Koper te verrekenen met schulden die aan Verkoper gelieerde ondernemingen hebben aan Koper. Verder is Verkoper bevoegd zijn schulden aan Koper te verrekenen met vorderingen op aan Koper gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen wordt verstaan: alle ondernemingen die behoren tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW.

8. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is Koper aan op-drachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,–.

Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom incl. rente):

over de eerste € 3.000,–                   15%

over het meerdere tot € 6.000,–       10%

over het meerdere tot € 15.000,–       8%

over het meerdere tot € 60.000,–      5%

over het meerdere vanaf € 60.000,–  5%

De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt.

9. Als Verkoper in een gerechtelijke procedure geheel of grotendeels in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van Koper.

Artikel 16: Zekerheden

1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Koper verplicht op eerste verzoek van Verkoper, naar diens oordeel, voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Koper hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Verkoper heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Koper te verhalen.

2. Verkoper blijft eigenaar van geleverde zaken zolang Koper:

3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

4. Nadat Verkoper zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Koper zal daartoe alle medewerking verlenen.

5. Als Koper, nadat de zaken conform de overeenkomst door opdracht-nemer aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als Koper zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

6. Verkoper heeft op alle zaken die hij van Koper uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op Koper heeft of mocht krijgen een pandrecht en een retentierecht.

Artikel 17: Rechten van intellectuele eigendom

1. Verkoper draagt bij de uitvoering van de overeenkomst geen intellectuele eigendomsrechten over aan Koper.

2. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die Koper lijdt als gevolg van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden. Koper vrijwaart Verkoper voor elke aanspraak van derden met betrekking tot een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 18: Overdracht van rechten of verplichtingen

1.Koper kan rechten of verplichtingen uit hoofde van enig artikel uit deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst(en) niet overdragen of verpanden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

Artikel 19: Opzeggen of annuleren van de overeenkomst

1. Koper is niet bevoegd de overeenkomst op te zeggen of te annuleren, tenzij Verkoper daarmee instemt. Bij instemming van Verkoper, is Koper aan Verkoper een direct opeisbare vergoeding verschuldigd ter hoogte van de overeengekomen prijs, minus de besparingen die voor Verkoper uit de beëindiging voortvloeien. De vergoeding bedraagt minimaal 20% van de overeengekomen prijs.

2. Wanneer de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door Verkoper te maken kosten, wordt de vergoeding als bedoeld in het eerste lid van dit artikel begroot op de som van de kosten, arbeidsuren en winst, die Verkoper naar verwachting over de gehele opdracht zou hebben gemaakt

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Het Nederlands recht is van toepassing.

2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan

3. De Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Verkoper neemt kennis van geschillen. Verkoper mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.